fredag 23. januar 2015

Paulus første og andre brev til tessalonikerne - Lodes versjon

Disse skrifter fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.
Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.


APOSTELEN PAULUS' FØRSTE BREV 

TIL TESSALONIKERNE


       KAPITTEL 1

 1 (Fra) Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes forsamling i Gud Fader og Herren Jesus Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!**(x)
 2 Vi takker alltid Gud for dere alle, idet vi kommer dere i hu i våre bønner,
 3 og tenker uavlatelig på deres gjerning i troen og arbeide i kjærligheten og utholdenhet i håpet på vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Faders åsyn;
 4 fordi vi kjenner deres utvelgelse, dere brødre som er elsket av Gud!
 5 For vårt evangelium hos dere var ikke bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og i full overbevisning; likesom dere og vet hvordan vi har vært iblant dere for deres skyld.
 6 Og dere har blitt våre etterfølgere, ja, Herrens, idet dere mottok Ordet under mye trengsel med Den Hellige Ånds glede,
 7 slik at dere er blitt forbilder for alle de troende i Makedonia og Akaia.
 8 For fra dere er Herrens Ord blitt hørt tydelig, ikke bare i Makedonia og Akaia, men deres tro til Gud er og blitt kjent over alt, slik at vi ikke trenger å tale om det;
 9 for de forkynner selv om oss, hvilken inngang vi fant hos dere, og hvordan dere vendte dere til Gud fra avgudene, til å tjene den levende og sanne Gud,
 10 og forvente hans Sønn fra himlene, hvilken han oppreiste fra de døde, Jesus, som frir oss fra den kommende vrede.


       KAPITTEL 2

 1 Dere vet selv brødre om vår inngang hos dere, at den ikke var forgjeves;
 2 men forut mishandlet og hånet, som dere vet, i Filippi, var vi (likevel) frimodige i vår Gud til å tale Guds evangelium hos dere under mye kamp.
 3 For vår formaning er ikke av villfarelse, ikke heller av uren hensikt, ei heller med svik.
 4 Men likesom vi er funnet verdige av Gud til å bli betrodd evangeliet, således taler vi, ikke som vi om vi vil behage menneskene, men Gud, som prøver våre hjerter.
 5 For vi gikk ikke fram med smigrende ord, som dere vet, ei heller med påskudd for griskhet; Gud er vitne.
 6 Vi søkte heller ikke ære av mennesker, verken av dere eller av andre, selv om vi kunne ha brukt myndighet som Kristi apostler;
 7 men vi var milde iblant dere, som en amme pleier sine barn,
 8 slik er vi, av inderlig kjærlighet til dere, villige til å dele med dere, ikke bare Guds evangelium, men også våre egne (sjels)liv, fordi dere er blitt oss kjære.  
 9 Dere husker jo, brødre, vårt arbeide og vårt strev. For selv om vi arbeidet natt og dag, for ikke å være noen av dere til byrde, forkynte vi likevel Guds evangelium iblant dere.
 10 Dere er vitner, og Gud også, til hvor hellig og rettferdig og ustraffelig vi levde med dere, dere troende!
 11 Dere vet likeledes hvordan vi formante og trøstet dere, enhver især, som en Far (trøster) sine barn,
 12 og vitnet om at dere skulle leve verdig for Gud, som kalte dere til sitt Rike og sin herlighet.
 13 Derfor takker vi og Gud uavlatelig, for at da dere mottok det Guds Ord som dere hørte av oss, mottok dere ikke menneskers ord, men - som det sannelig er - Guds Ord, som og kraftig virker i dere som tror.
 14 For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds forsamlinger som er i Judea i Kristus Jesus, idet dere også har lidt det samme av deres egne landsmenn som de (har lidt) av jødene,
 15 som drepte Herren Jesus og deres egne profeter, og har forfulgt oss, og ikke behager Gud, og står alle mennesker imot,
 16 idet de hindrer oss i å tale til hedningene så de kunne frelses - for alltid å oppfylle sine synders mål. Men vreden kommer over dem til undergang.
 17 Men vi, brødre, som en kort tid har vært skilt fra dere med legemet, ikke med hjertet, vi har med stor lengsel gjort oss desto mer flid for å få se deres ansikt.
 18 Derfor har vi villet komme til dere - nemlig jeg, Paulus - en gang, ja to ganger, men Satan har hindret oss.
 19 For hvem er vårt håp eller vår glede eller kronene på vår ros? Er det ikke dere - når vi står for vår Herre Jesus Kristus**(x) i hans komme!
 20 Dere er jo vår ære og glede.


       KAPITTEL 3

 1 Derfor, fordi vi ikke lenger kunne holde ut, behaget det oss å bli latt tilbake alene i Aten. 
 2 Og vi sendte Timoteus, vår broder og Guds tjener og vår medarbeider i Kristi evangelium, for å styrke dere og formane dere om deres tro,
 3 for at ikke noen skulle vakle i disse trengsler; for dere vet selv at vi er satt til det.
 4 For og da vi var hos dere, sa vi dere det på forhånd, at vi skulle lide trengsler. Dette er også skjedd, og dere vet det.
 5 Derfor, da jeg ikke lenger kunne holde det ut, sendte jeg ham for å kjenne deres tro, om fristeren kanskje hadde fristet dere, og vårt arbeid skulle ha vært forgjeves.
 6 Men nå, da Timoteus har kommet til oss fra dere og har forkynt oss til glede deres tro og kjærlighet, og at dere alltid tenker på oss til det beste og lengter etter å se oss, slik vi lengter etter å se dere -
 7 er vi herved, brødre, trøstet av dere i all vår trengsel og nød gjennom deres tro;
 8 For nå lever vi, fordi dere står i Herren!
 9 For hva takk kan vi betale Gud med for dere for all den glede, med hvilken vi gleder oss for deres skyld for vår Gud?
 10 Vi ber dag og natt ganske meget, at vi må få se deres ansikt og fullkommengjøre de ting som mangler i deres tro.
 11 Men vår Gud og Far selv og vår Herre Jesus Kristus styre vår vei til dere!
 12 Men må Herren forøke dere og gjøre dere rike i kjærligheten til hverandre og til alle, likesom og vi er mot dere,
 13 til å styrke deres hjerter til å være ustraffelige i hellighet for Gud og vår Far i vår Herre Jesu Kristi komme med alle hans hellige!


       KAPITTEL 4

 1 I det øvrige derfor, brødre, ber vi dere og formaner i den Herre Jesus - slik dere har mottatt det av oss: hvordan dere bør leve og behage Gud - så dere blir rikere (i dette).
 2 For dere vet hvilke bud vi gav dere gjennom den Herre Jesus;
 3 for dette er Gud vilje: Deres helliggjørelse, at dere skal sky horeri,
 4 slik at hver av dere skal vite å kontrollere sin egen kropp i helliggjørelse og ære, 
 5 ikke i begjærlighets lyst, slik som hedningene, som ikke kjenner Gud;
 6 at ingen skal undertrykke eller bedra sin bror i (noen) handel, fordi Herren er hevner over alle disse ting, som vi og før har sagt dere og har vitnet.
 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.
 8 Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et emnneske, men Gud, som og gav sin Hellige Ånd i oss.
 9 Men om broderlig kjærlighet behøver vi ikke at jeg skriver til dere; for dere er selv opplært av Gud til å elske hverandre.
 10 For det samme gjør dere og mot alle brødrene som er i hele Makedonia; men vi formaner dere, brødre, til å bli rikere (i dette).
 11 Og å elske å være stille og utrette deres egne ting og arbeide med deres egne hender, slik vi har befalt dere,
 12 at dere må omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke ha behov for noe.
 13 Men jeg vil ikke at dere skal være ukyndige, brødre, om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge slik som de andre, som ikke har håp.
 14 For dersom vi tror at Jesus er død og oppstanden, da skal og Gud således føre de hensovede i Jesus frem med ham.
 15 For dette sier vi dere ved Herren Ord, at vi som lever, som blir igjen til Herrens komme, vi skal ikke komme før de hensovede.
 16 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et rop, med overengels røst og med Guds basuner, og de døde i Kristus skal oppstå først;
 17 deretter skal vi som lever, som er tilbake, rykkes sammen med dem bort i skyene for å møte Herren i luften; og slik skal vi alltid være med Herren.
 18 Så trøst da hverandre med disse ord.


       KAPITTEL 5

 1 Men om de tider og tidspunkter, brødre, trenger dere ikke at vi skriver til dere om.
 2 For dere vet selv godt at Herrens dag kommer slik som en tyv om natten.
 3 For når de sier: "Fred og trygghet!" - da skal plutselig ødeleggelse komme over dem, likesom smerten (kommer) over en gravid kvinne, og de skal ingenlunde unnslippe.
 4 Men dere, brødre, dere er ikke i mørket, så den dagen skal gripe dere som en tyv.
 5 Dere er alle sammen lysets barn og dagens barn; vi er ikke nattens eller mørkets barn.
 6 La oss derfor ikke sove  som de andre, men la oss våke og være edrue.
 7 For de som sover, sover om natten, og de som er drukne, er drukne om natten.
 8 Men la oss som er dagens barn, være edrue, kledde med troens og kjærlighetens brynje, og med en hjelm, som er frelsens håp.
 9 For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å oppnå frelse ved vår Herre 
Jesus Kristus,
 10 som døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.
 11 Forman derfor hverandre og oppbygg den ene den andre, slik dere også gjør.
 12 Men vi ber dere, brødre, om å anerkjenne dem som arbeider iblant dere og er deres forstandere i Herren og formaner dere,
 13 og hold dem for å være slike som skal over all måte elskes for sin gjernings skyld. Vær fredsommelige iblant dere selv.
 14 Men vi formaner dere, brødre: irettesett de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp opp de svake, vær tålmodige med alle.
 15 Se til at ingen betaler noen ondt for ondt; men jag alltid etter det gode - både mot hverandre og mot alle.
 16 Vær alltid glade!
 17 Be uten stans!
 18 Takk for alle ting, for det er Guds vilje i Kristus Jesus for dere!
 19 Utslokk ikke Ånden!
 20 Forakt ikke profetier!
 21 Prøv alle ting, hold fast på det gode!
 22 Avstå fra enhver form av ondskap!
 23 Men han selv, fredens Gud, hellige dere fullstendig! Og må hele deres ånd og sjel og legeme bevares ustraffelige i vår Herre Jesu Kristi komme!
 24 Han som kalte dere er trofast, han skal også gjøre det.
 25 Brødre, be for oss!
 26 Hils alle brødre med et hellig kyss.
 27 Jeg besverger dere ved Herren at dere lar dette brev bli lest for alle de hellige**(x) brødrene.
 28 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!Amen**(x).

 Det første brevet til tessalonikerne ble skrevet fra Aten.
APOSTELEN PAULUS' ANDRE BREV 

TIL TESSALONIKERNE

                                                              
    KAPITTEL 1

 1 (Fra) Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes forsamling, i Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus.
 2 Nåde være med dere og fred, fra Gud vår Far, og den Herre Jesus Kristus!
 3 Vi er skyldige å takke Gud alltid for dere, brødre, som rimelig er, fordi deres tro vokser meget, og den kjærlighet som enhver av dere alle har til hverandre, er rik,
 4 slik at vi roser oss selv av dere blant Guds forsamlinger, av deres tålmodighet og tro i alle deres forfølgelser og trengsler, som dere tåler.
 5 Dette er Guds rettferdige doms varsel, at dere skal aktes verdige til Guds Rike, for hvilket dere og lider,
 6 fordi det er rettferdig hos Gud å betale dem med trengsel, som gir dere trengsler,
 7 men å gi dere som blir trengt, ro med oss i den Herre Jesu åpenbaring fra himmelen med sin makts engler,
 8 med ildslue, for å gi hevn dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.
 9 Disse skal lide straff, en evig fordervelse fra Herrens ansikt, og fra hans herlighets kraft,
 10 når han skal komme på den dagen for å herliggjøres i de hellige og beundres i alle de troende, fordi vårt vitnesbyrd er blitt trodd hos dere. 
 11 Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud skal holde dere verdige til (dette) kallet og oppfylle all velbehagelighet av (Hans) godhet og troens gjerning med kraft,
 12 for at vår Herre Jesu Kristi navn skal bli æret i dere og i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.


       KAPITTEL 2

 1 Men vi ber dere, brødre, angående vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling til ham,
 2 at dere ikke lar dere snart bli rystet i sinnet, og ikke skremmes, verken ved ånd eller ved ord, eller ved brev, som om det var skrevet av oss, som om Kristi**(f) dag er her.
 3 La ingen bedra dere på noen måte! For (den dag skal ikke komme) uten at frafallet kommer først og syndens menneske blir åpenbart, fortapelsens sønn,
 4 som setter seg i mot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud eller gudsdyrkelse, så at han setter seg i Guds tempel som en gud og gir seg ut for å være Gud.
 5 Husker dere ikke at jeg sa dette til dere da jeg ennå var hos dere?
 6 Og dere vet hva som nå oppholder ham, slik at han skal åpenbares i sin egen tid;
 7 for lovløshetens mysterium ytrer seg allerede kraftig; bare at den som nå holder ham tilbake, tas bort.
 8 Og da skal den Urettferdige åpenbares, han som Herren skal fortære med sin munns ånd og tilintetgjøre ved sin tilkommelses herlige åpenbaring.
 9 Men den (Urettferdiges) komme skjer etter Satans virksomhet med all slags kraft og tegn og undergjerninger, som er løgnaktige.
 10 Og med all slags forførelse til urettferdighet i dem som blir fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.
 11 Derfor skal Gud og sende dem kraftige villfarelser så de tror på løgnen,
 12 for at de alle skal bli fordømt, de som ikke trodde sannheten, men hadde lyst til urettferdighet.
 13 Men vi er skyldige å takke Gud alltid for dere, brødre, (som er) elsket av Herren, for at Gud har utvalgt dere fra begynnelsen til frelse gjennom helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten.
 14 Til dette kalte han dere gjennom vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. 
 15 Derfor, brødre, stå fast og hold hardt ved overleveringene som dere ble opplært i, enten det var gjennom vår tale eller gjennom brev!
 16 Men vår Herre Jesus Kristus selv og vår Gud og Far, som har elsket oss og gitt en evig trøst og et godt håp i nåde, 
 17 han trøste deres hjerter og styrke dere i all god tale og gjerning!  


       KAPITTEL 3

 1 Forøvrig, brødre: Be for oss, at Herrens Ord må løpe og forherliges, slik som hos dere,
 2 og at vi må fris fra urimelige og onde mennesker; for ikke alle har troen.
 3 Men Herren er trofast, som skal styrke og bevare dere fra det onde.
 4 Men vi er forsikret om dere i Herren, at dere både gjør og skal gjøre det vi befaler dere.
 5 Men Herren styre deres hjerter til Guds kjærlighet og Kristi tålmodighet!
 6 Men vi befaler dere, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn, at dere holder dere borte fra hver broder som lever uordentlig og ikke etter den overlevering som dere mottok fra oss.
 7 For dere vet selv hvordan dere burde etterfølge oss; for vi var ikke uordentlige blant dere.
 8 Vi har heller ikke spist gratis mat hos noen, men arbeidet med møye og besvær dag og natt, for vi ville ikke bli til byrde for noen av dere.
 9 Det var ikke fordi vi ikke har rett til det, men vi ville gi dere oss selv som et eksempel, så dere kunne etterfølge oss.
 10 For og da vi var hos dere bød vi dere dette, at dersom noen ikke vil arbeide, la ham da heller ikke spise.
 11 For vi hører at noen lever uordentlig blant dere. De arbeider ikke, men driver på med unyttige ting.
 12 Men slike befaler vi og formaner ved vår Herre Jesus Kristus, at de arbeider i stillhet og spiser sitt eget brød.
 13 Men dere, brødre, blir ikke trette av å gjøre godt!
 14 Men dersom noen ikke er lydig mot vårt ord i brevet, legg merke til den mannen, og ha ingen ting med ham å gjøre, så han kan bli skamfull.
 15 Men hold ham ikke for å være en fiende, men forman ham som en broder.
 16 Men må Fredens Herre selv gi dere fred - alltid og på alle måter! Herren 
(være) med dere alle!
 17 Paulus' hilsen med min egen hånd, som er tegnet i hvert brev; slik skriver jeg.
 18 Vår Herre Jesu Kristi nåde (være) med dere alle! Amen**(x).

 Det andre brevet til tessalonikerne ble skrevet fra Aten.