fredag 23. januar 2015

Johannes første almenne brev - Lodes versjon

Disse skrifter fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.


JOHANNES' FØRSTE ALMENNE BREV


      KAPITTEL 1

 1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det vi har beskuet og som våre hender har følt på, nemlig om Livets Ord,
 2 - og livet ble åpenbart, og vi har sett og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss -
 3 det som vi har sett og hørt forkynner vi for dere, for at også dere skal ha samfunn med oss; men vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn Jesus Kristus.
 4 Og dette skriver vi til dere*(x) om, for at deres*(f) glede kan være fullkommen.
 5 Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner dere, at Gud er lys, og der er aldeles ikke noe mørke i Ham.
 6 Dersom vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.
 7 Men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi**(x), Hans Sønns, blod renser oss fra all synd.
 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
 9 Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, slik at Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans Ord er ikke i oss.        KAPITTEL 2

 1 Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde; og dersom noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige;
 2 og han er en soning for våre synder, men ikke bare for våre, men også for hele verdens.
 3 Og ved dette vet vi at vi kjenner ham: Når vi holder hans bud.
 4 Den som sier: "Jeg kjenner ham", og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sannheten ikke.
 5 Men den som holder hans Ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet fullendt. Av dette kjenner vi at vi er i ham.
 6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig til å vandre slik som han vandret.
 7 Brødre! Jeg skriver ikke et nytt bud til dere, men et gammelt bud, som dere har hatt fra begynnelsen. Det gamle bud er det Ord som dere har hørt fra begynnelsen.
 8 Atter skriver jeg et nytt bud til dere, som er sant i ham og i dere; for mørket drar bort, og det sanne lys skinner allerede.
 9 Den som sier at han er i lyset, og hater sin bror, han er ennå i mørket.
 10 Den som elsker sin bror blir i lyset, og der er intet anstøt i ham.
 11 Men den som hater sin bror er i mørket og vander i mørket, og vet ikke hvor han går, fordi mørket har forblindet hans øyne.
 12 Jeg skriver til dere, (mine) barn! For deres synder er dere forlatt gjennom hans navn.
 13 Jeg skriver til dere, dere fedre! For dere har kjent ham som er fra begynnelsen av. Jeg skriver til dere, dere unge! For dere har overvunnet den Onde. Jeg skriver til dere, dere barn! For dere har kjent Faderen.
 14 Jeg skrev til dere, dere fedre! For dere har kjent ham som er fra begynnelsen av. Jeg skrev til dere, dere unge! For dere er sterke, og Guds Ord blir i dere, og dere har overvunnet den Onde.
 15 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Dersom noen elsker verden, er Faderens kjærlighet ikke i ham.
 16 For alt det som er i verden, kjøttets lyst og øynenes lyst og rikdommens hovmod er ikke av Faderen, men av verden.
 17 Og verden forgår, og den lyst; men den som gjør Guds vilje blir til evig tid.
 18 (Mine) barn! Det er den siste time, og som dere har hørt, at Antikristen kommer, så er nå mange antikrister fremkommet. Derav kjenner vi at det er den siste time. 
 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss; for dersom de hadde vært av oss, da hadde de nok forblitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at de ikke alle er av oss.
 20 Og dere har salvelse av den Hellige og vet alt.
 21 Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke vet sannheten, men fordi dere vet den, og fordi ingen løgn er av sannheten.
 22 Hvem er løgneren, om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Denne er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen.
 23 Den som fornekter Sønnen har ei heller Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen.
 24 Hva dere da har hørt fra begynnelsen, la det bli i dere! Dersom det som dere hørte fra begynnelsen blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.
 25 Og dette er det løfte som han gav oss: Det evige liv.
 26 Dette har jeg skrevet til dere angående dem som forfører dere.
 27 Og den salvelse som dere mottok av ham blir i dere, og dere har ikke behov av at noen skal lære dere; men likesom denne salvelse lærer dere alt og er sann og ingen løgn, så bli i ham, likesom den har lært dere.
 28 Og nå, (mine) barn! Bli i ham, for at, når han åpenbares, vi da kan ha frimodighet og ikke beskjemmes bort fra ham ved hans komme.
 29 Dersom dere erkjenner at han er rettferdig, da vet dere at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.


       KAPITTEL 3

 1 Se hvor stor en kjærlighet Faderen har vist oss: At vi skal kalles Guds barn!**(t) Derfor kjenner verden oss ikke, fordi den ikke kjenner Ham.
 2 Dere elskede! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli; men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli lik ham; for vi skal se ham som han er.
 3 Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.
 4 Den som gjør synd begår og overtredelse av loven, og synden er lovbrudd.
 5 Og dere vet at han ble åpenbart for at han skulle ta bort våre synder; og der er ikke synd i ham.
 6 Hver den som blir i ham synder ikke; hver den som synder har ikke sett ham, ei heller kjent ham.
 7 (Mine) barn, la ingen forføre dere! Den som gjør rettferdighet er rettferdig, likesom Han er rettferdig.
 8 Den som gjør synd er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbaret: Forat han skulle gjør ende på djevelens gjerninger.
 9 Hver den som er født av Gud gjør ikke synd fordi Hans sæd blir i ham; og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
 10 På dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, ei heller den som ikke elsker sin bror.
 11 For dette er det budskap som dere har hørt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre;
 12 ikke som Kain som var av den Onde og myrdet sin bror. Og hvorfor myrdet han ham? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors (gjerninger) rettferdige.
 13 Forundre dere ikke, mine brødre, dersom verden hater dere!
 14 Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden.
 15 Hver den som hater sin bror er en manndraper, og dere vet at ingen manndraper har det evige liv blivende i seg.
 16 På dette har vi kjent kjærligheten, at han har satt sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene.
 17 men den som har verdens gods og ser sin bror lide mangel og lukker sitt hjerte for ham, hvordan blir Guds kjærlighet i ham?
 18 Mine barn! La oss ikke elske med ord, ei heller med tunge, men i gjerning og sannhet.
 19 Og på dette kjenner vi at vi er av sannheten, og da kan vi stille våre hjerter tilfreds for Hans åsyn;
 20 for om enn hjertet fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.
 21 Dere elskede! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud,
 22 og hva vi ber om, det skal vi motta av Ham; for vi holder Hans bud og gjør det som er behagelig for Ham.
 23 Og dette er Hans bud: At vi skal tro på Hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han befalte oss.
 24 Og den som holder Hans bud, han blir i Gud og Gud i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss: Av Ånden som Han gav oss.


       KAPITTEL 4

 1 Dere elskede! Tro ikke enhver ånd, men test åndene, om de er av Gud; for mange falske profeter er gått ut i verden.
 2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøttet, er av Gud.
 3 Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøttet**(x), er ikke av Gud; og dette er Antikristens (ånd), om hvilken dere hørte at han kommer, og han er allerede nå i verden.
 4 (Mine) barn! Dere er av Gud og har overvunnet dem; for han som er i dere er større enn han som er i verden. 
 5 De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem.
 6 Vi er av Gud; den som kjenner Gud hører oss; den som ikke er av Gud hører oss ikke; på dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
 7 Dere elskede! La oss elske hverandre; for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.
 8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.
 9 Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, for at vi skulle leve ved ham.
 10 I dette består kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har utsendt sinn Sønn til en soning for våre synder.
 11 Dere elskede! Har Gud således elsket oss, da er vi også skyldige å elske hverandre.
 12 Ingen har noensinne sett Gud; dersom vi elsker hverandre blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er fullendt i oss.
 13 På dette kjenner vi at vi blir i Ham, og Han i oss, fordi Han gav oss av sin Ånd.
 14 Og vi har sett og vitner at Faderen utsendte Sønnen til å være verdens Frelser.
 15 Den som bekjenner at Jesus er Sønnen til Gud, i ham blir Gud, og han i Gud.
 16 Og vi har erkjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet blir i Gud, og Gud i ham.
 17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss: At vi har frimodighet på dommens dag, fordi, likesom han er, så er også vi i denne verden.
 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt bringer pine; men den som frykter er ikke fullendt i kjærligheten.
 19 Vi elsker ham fordi Han elsket oss først.
 20 Dersom noen sier: "Jeg elsker Gud", og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett?
 21 Og dette bud har vi av ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror.


       KAPITTEL 5

 1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av Ham.
 2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud.
 3 For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder budene Hans, og Hans bud er ikke tunge.
 4 For alt det som er født av Gud overvinner verden; og vår tro er den seier som har overvunnet verden.
 5 Hvem er den som overvinner verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds Sønn?
 6 Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus; ikke med vann alene, men med vann og blod; og det er Ånden som vitner, fordi Ånden er sannheten.
 7 For de er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd, og disse tre er ett;
 8 og de er tre som vitner på jorden:**(x) Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer i én.
 9 Dersom vi tar imot menneskers vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større; for dette er Guds vitnesbyrd, som Han har vitnet om sin Sønn.
 10 Den som tror på Guds Sønn har dette vitnesbyrd i seg selv; den som ikke tror Gud, har gjor Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin Sønn.
 11 Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss det evige liv; og dette liv er i Hans Sønn.
 12 Den som har Sønnen har livet; den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
 13 Dette har jeg skrevet til dere, dere som tror på Guds Sønns navn**(x), for at dere skal vite at dere har det evige liv, og for at dere skal tro**(f) på Guds Sønns navn.
 14 Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, da hører Han oss.
 15 Og dersom vi vet at Han hører oss, hva enn vi ber om, da vet vi at vi har de ønskemålene som vi bad om fra Ham.
 16 Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke er til døden, da skal han be, og Han skal gi ham liv, dem som ikke synder til døden. Der er en synd til døden; om den sier jeg ikke at han skal be.
 17 All urettferdighet er synd; og der er synd som ikke er til døden.
 18 Vi vet at hver den som er født av Gud ikke synder, men den som er født av Gud vokter seg selv, og den Onde rører ham ikke.
 19 Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde.
 20 Men vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, slik at vi kjenner Den Sanne; og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn Jesus Kristus; han er Den Sanne Gud og det evige liv.
 21 (Mine) brødre! Vokt dere for avgudene! Amen**(x).