fredag 23. januar 2015

Judas almenne brev - Lodes versjon

Disse skrifter fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.

JUDAS ALMENNE BREV

                                                             
 1 (Fra) Judas, Jesu Kristi tjener, men Jakobs bror, til de kalte som er helliggjorte i Gud Fader og bevarte i Jesus Kristus:
 2 Barmhjertighet og fred og kjærlighet bli dere til del i rikt mål!
 3 Dere elskede! Idet jeg anvender all flid på å skrive til dere om den felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere med formaning om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.
 4 For noen mennesker har sneket seg inn, om hvilke denne dom fra gammelt av forut er skrevet: "(De er) ugudelige, som ombytter vår Guds nåde med ryggesløshet og fornekter den alene mektige Gud og vår Herre Jesus Kristus.
 5 Men jeg vil påminne dere, skjønt dere vet det fullt ut, at Herren, da han hadde frelst folket ut av Egyptens land, likevel siden ødela dem som ikke trodde.
 6 Og englene, som ikke bevarte sin opprinnelige verdighet, men forlot sin egen bolig, holder Han forvart i evige lenker under mørket til den store dags dom.
 7 Likesom Sodoma og Gomorra og de omkringliggende byer, da de på samme måte som disse var henfalne til utukt og var gått etter unaturlig vellyst, er satt til et eksempel, idet de lider en evig ilds straff:
 8 Således også disse, betatt av drømmer besmitter de kjøttet, men forakter herredømme og bespotter verdigheter.
 9 Men Mikael, overengelen, da han diskuterte med djevelen og samtalte om Moses' legeme, turde (han) ikke fremføre en bespottelsesdom, men sa: "Må Herren straffe deg!"
 10 Men disse spotter det de ikke forstår; men det som de av naturen drift kjenner, som de ufornuftige dyr, med det forderver de seg.
 11 Ve dem! For de har gått på Kains vei og har styrtet seg i Bileams villfarelse for vinnings skyld, og (de) er ødelagte ved Korahs gjenstridighet.
 12 Disse er skampletter ved deres kjærlighets-måltider, når de fryktløse mesker seg blant dere, idet de forer seg selv; de er vannløse skyer som drives rundt av vindene, bladløse trær, ufruktbare, to ganger døde, opprykket med rot,
 13 havets ville bølger, som utskummer sin egen skam, villfarende stjerner, for hvem mørkets dunkelhet er bevart til evig tid.
 14 Men om disse har og Enok, den syvende fra Adam, profetert, da han sa: "Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige,
 15 for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige blant dem for alle deres ugudelighets gjerninger som de har bedrevet, og for alle de forkastelige ord som de har talt imot Ham, de ugudelige syndere."
 16 Disse er de som knurrer, som klager over skjebnen, som vandrer etter sine lyster, og deres munn taler stolte ord, mens de anser med beundring personer for fordels skyld.
 17 Men dere, elskede, husk de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler;
 18 for de sa til dere at i den siste tid skulle det være spottere som vandrer etter sine ugudelige lyster.
 19 Disse er de som utskiller (seg), de sjelelige, som ikke har Ånden.
 20 Men dere, dere elskede, oppbygg dere selv på deres helligste tro; be i Den Hellige Ånd;
 21 hold dere selv i Guds kjærlighet mens dere venter   på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet til det evige liv.
 22 Og ha medfølelse**(f-88) for visse, idet dere gjør en forskjell,
 23 men frels andre med frykt idet dere river dem ut av ilden;  hatende til og med den av kjøttet besmittede kappen.
 24 Men Ham, som er mektig til å vokte dere så dere ikke snubler og fremstille dere for sin herlighet, ustraffelige, i fryd,
 25 den alene vise**(x) Gud, vår Frelser, være ære og majestet, kraft og makt, både nå og i all evighet! Amen.