fredag 23. januar 2015

Paulus brev til kolosserne - Lodes versjon


Dette skriftet fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.
Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.


APOSTELEN PAULUS' BREV TIL KOLOSSERNE


    KAPITTEL 1

 1 Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel, og broder Timoteus,
 2 til de hellige i Kolossæ, de trofaste brødre i Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus**(x)!
 3 Vi takker Gud og vår Herre Jesu Kristi Far idet vi alltid ber for dere,
 4 da vi har hørt om deres tro i Kristus Jesus og den kjærlighet dere har til alle hellige,
 5 for det håp som er lagt til side for dere i himlene, om hvilket dere allerede har hørt i evangeliets sannhets Ord,
 6 som er kommet til dere, som og i den ganske verden, og er fruktbringende og vokser, likesom og iblant dere fra den dag dere hørte og erkjente Guds nåde i sannhet.
 7 På samme måte har dere også lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en trofast Kristi tjener for dere,
 8 som også lot oss få vite om deres kjærlighet i Ånden.
 9 Derfor holder vi ikke opp med, fra den dagen vi hørte det, å be for dere, og begjære at dere må fylles med erkjennelse om Hans vilje i all visdom og åndelig forstand,
 10 så dere kan vandre verdig for Herren til fullt velbehag, og være fruktbare på all god gjerning og vokse til erkjennelse om Gud;
 11 styrket med all styrke etter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet med glede,
 12 idet dere takker Faderen, som gjorde oss i stand til de helliges arvedel i lyset,
 13 som fridde oss fra mørkets makt og overførte oss i sin elskede Sønns Rike,
 14 i hvem vi ved hans blod**(x) har forløsning, nemlig syndenes forlatelse;
 15 han som er den usynlige Guds bilde, all skapningens førstefødte.
 16 For ved ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller fyrstedømmer eller makter; alle ting er skapt ved ham og til ham;
 17 og han er før alle ting, og alle ting består ved ham;
 18 og han er legemets hode, nemlig forsamlingens, han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal være den ypperste iblant alle.
 19 For i ham behaget det Faderen at all fylde skulle bo,
 20 og ved ham forlike alle ting, enten det er de på jorden eller de i himlene, med seg selv, idet han gjorde fred gjennom hans kors' blod, ved ham.
 21 Også dere, som tidligere var blitt fremmede og fiendtlige i sinnelag i onde gjerninger,
 22 har han likevel nå forliket (med Gud) i sitt kjøtts legeme ved døden, for å stille dere fram hellige, ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn;
 23 såfremt dere ellers vedblir i troen, grunnfestet og stødige, og ikke lar dere rokke fra evangeliets håp, som dere har hørt, som er forkynt for all skapningen under himmelen, (og) som jeg, Paulus, er blitt tjener for.
 24 Nå gleder jeg meg i mine lidelser for dere og oppfyller i mitt kjøtt det som mangler i Kristi trengsler, for hans legeme, som er forsamlingen.
 25 Dennes tjener er jeg blitt etter det Guds embete som er meg gitt hos dere: Å oppfylle Guds Ord,
 26 den hemmelighet som var skjult for alle tider og generasjoner, men som nå er åpenbart for hans hellige,
 27 som Gud ville gi til kjenne for hvordan denne hemmelighets herlige rikdom er blant hedningene, nemlig Kristus i dere, håpet om herlighet.
 28 Dette forkynner vi idet vi påminner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi skal kunne framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.
 29 Dette arbeider jeg for idet jeg strider ved hans kraft som virker mektig i meg.


      KAPITTEL 2

 1 For jeg vil at dere skal vite hvor stor en kamp jeg har for dere og for dem i Laodikea, og for så mange som ikke har sett min person i kjøttet,
 2 for at deres hjerter måtte oppmuntres idet de sammenføyes i kjærlighet og (kommer) til den fullvisse innsikts hele rikdom, til erkjennelsen av Guds, både Faderens**(x) og Kristi hemmelighet,
 3 i hvilken alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult.
 4 Men dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale.
 5 For selv om jeg endog er fraværende med legemet, så er jeg likevel hos dere i ånden, og gleder meg idet jeg ser deres orden og fastheten i deres tro på Kristus.
 6 Derfor, likesom dere har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så lev slik i ham,
 7 rotfestet og oppbygd i ham, og grunnfestet i troen, likesom dere er undervist, voksende i den med takksigelse.
 8 Se til at ikke noen gjør dere til sitt bytte ved verdslig visdom og tomt bedrageri etter menneskers tradisjoner, etter verdens grunnleggende prinsipper, og ikke etter Kristus.
 9 For i ham bor all Guddommens fylde legemlig.
 10 Og dere er blitt fullkomne i ham, som er hodet for alt fyrstedømme og makt.
 11 I ham er dere og omskårne med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avførelsen av det syndige legeme i kjøttet, ved Kristi omskjærelse,
 12 begravet med ham i dåpen; i ham er dere og medoppreist gjennom troen på Guds kraft som oppreiste ham fra de døde.
 13 Også dere, som var døde i overtredelsene og i deres kjøtts forhud, gjorde han levende sammen med ham, idet han tilgav dere alle overtredelsene,
 14 og utslettet den håndskrift som angikk oss, med dens forskrifter som var imot oss, og tok den bort idet han naglet den til korset,
 15 og avvæpnet fyrstedømmene og maktene, og viste dem åpenlyst til skue der han førte dem i triumf ved seg selv.
 16 La derfor ingen dømme dere i mat eller i drikke, eller når det gjelder en høytid eller nymåne eller sabbater,
 17 hvilke er en skygge av det som skulle komme, men legemet hører Kristus til.
 18 La ingen ta seierskransen fra dere, som gir seg skinn av ydmykhet og engledyrkelse, og blander seg inn i ting som han ikke**(x) har sett, forgjeves oppblåst av sitt kjødelige sinn
 19 og ikke holder fast ved hodet, fra hvilket hele legemet, som med ledd og leddbånd styrkes og sammenføyes, vokser en guddommelig vekst.
 20 Dersom dere da er avdøde med Kristus fra verdens elementer, hvorfor besværes dere med befalinger, som de som lever i verden?
 21 At du skal ikke røre det, ei heller smake det, ei heller ta på det.
 22 Alle disse tingene er til forgjengelighet når de brukes etter menneskenes bud og lærdommer,
 23 som vel har noe som de kan regnes for som visdom, i selvgjort gudsdyrkelse og ydmykhet, og idet legemet ikke spares og ikke holdes i ære, til kjøttets tilfredshet.


       KAPITTEL 3

 1 Derfor, dersom dere er oppreiste med Kristus, da søk de ting som er oventil, hvor Kristus er, sittende ved Guds høyre hånd.
 2 Trakt etter de ting som er oventil, ikke de som er på jorden.
 3 For dere er døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.
 4 Når Kristus, som er vårt liv, blir åpenbaret, da skal og dere bli åpenbart med ham i herlighet.
 5 Derfor: Død deres lemmer som er på jorden: Horeri, urenhet, bløtaktighet, ond lyst og griskhet, som er en avgudsdyrkelse.
 6 På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.
 7 I disse ting vandret også dere tidligere, da dere levde i dem.
 8 Men avlegg dere nå også alle disse ting: Vrede, hissighet, ondskap, bespottelse, slemt snakk av deres munn.
 9 Lyv ikke for hverandre, dere som har avkledd det gamle menneske med dets gjerninger
 10 og ikledd det nye, som fornyes til erkjennelse etter hans bilde, som skapte det.
 11 Her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar og skyter, trell og fri, men Kristus er alle ting endog i alle.
 12 Så ikle dere da - som Guds utvalgte, hellige og elskede: barmhjertighet, fromhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet,
 13 så dere fordrar hverandre og tilgir hverandre innbyrdes, dersom noen har klagemål imot noen; likesom og Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.
 14 Men over alle disse ting: Ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd,
 15 og må Guds fred triumfere i deres hjerter, til hvilken dere og er kalt i ett legeme, og vær takknemlige.
 16 La Kristi Ord bo rikelig inne i dere i all visdom; undervis og påminn hverandre med salmer og sanger og åndelige viser idet dere synger yndig i deres hjerter for Herren.
 17 Og alt det som dere gjør i ord eller gjerning, ja alle ting skal dere gjøre i den Herre Jesu Kristi navn, takkende Gud og Faderen gjennom ham.
 18 Dere hustruer! Vær deres egne menn underdanige, som det sømmer seg i Herren.
 19 Dere menn! Elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem.
 20 Dere barn! Vær foreldrene lydige i alle ting, for dette er velbehagelig for Herren.
 21 Dere fedre! Oppirr ikke deres barn, for at de ikke skal miste motet.
 22 Dere tjenere! Vær deres herrer etter kjøttet lydige i alle ting, ikke i øyentjeneste, som om dere vil tekkes menneskene, men i hjertets enfoldighet, idet dere frykter Gud.
 23 Og alt det som dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke som for menneskene,
 24 idet dere vet at dere skal få arvedelens belønning av Herren. For dere tjener Herren Kristus.
 25 Men den som gjør urett skal få betaling for det som han gjorde urett; og det er ikke persons anseelse.


       KAPITTEL 4

 1 Dere herrer! Gi tjenerne det som er rett og rimelig, vitende at dere og har en Herre i himlene.
 2 Vær vedvarende i bønnen og våk i denne med takksigelse.
 3 Og be også for oss, at Gud må åpne Ordets dør for oss, så vi kan tale Kristi hemmelighet, for hvilken jeg og er bundet.
 4 At jeg kan åpenbare det som jeg bør tale.
 5 Omgås viselig dem som er utenfor, så dere kjøper den beleilige tid.
 6 Deres tale skal alltid være velbehagelig, overstrødd med salt, så dere kan vite hvordan dere skal svare enhver.
 7 Hvordan det går med meg, skal Tykikus, den elskede bror og trofaste tjener og medtjener i Herren, kunngjøre dere alt sammen,
 8 som jeg og sendte til det dere av denne grunn, så han kan få vite hvordan det er med dere, og trøste deres hjerter,
 9 sammen med Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er av dere; hvordan det har seg her med alle ting, skal de kunngjøre for dere.
 10 Aristarkus, min medfange, hilser dere, og Markus, Barnabas' søskenbarn, om hvem dere fikk befalinger - dersom han kommer til dere, ta imot 
ham -
 11 og Jesus, som kalles Justus, som er av omskjærelsen; disse er alene medarbeidere til Guds Rike, som er blitt til trøst for meg.
 12 Epafras hilser dere, han som er en av dere, en Kristi tjener, som alltid strider for dere i bønnene, for at dere kan stå fullkomne og fylt i all Guds vilje.
 13 For jeg vitner med ham at han har stor nidkjærhet for dere og dem som er i Laodikea og dem som er i Hierapolis.
 14 Lukas, legen, den elskede, hilser dere, og Damas likeså.
 15 Hils brødrene i Laodikea og Nymfas og forsamlingen i hans hus.
 16 Og når dette brevet er lest hos dere, så sørg for at det blir lest i Laodikeernes forsamling, og at dere også leser brevet til Laodikea.
 17 Og si til Arkippus: Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, for at du kan fullføre den.
 18 Hilsen med min, Paulus', hånd. Tenk på mine lenker. Nåden være med dere! Amen.

Brevet til kolosserne ble skrevet fra Rom med Tykikus og Onesimus.