fredag 23. januar 2015

Paulus brev til filipperne - Lodes versjon

Dette skriftet fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.
Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.

 APOSTELEN PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE


KAPITTEL 1

1 Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, sammen med forsamlingens forstandere og tjenere:
2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
3 Jeg takker min Gud så ofte jeg tenker på dere,
4 idet jeg alltid, i hver min bønn for dere alle, gjør min bønn med glede,
5 for det samfunn som for evangeliets sak har vært mellom dere fra første dag inntil nå,
6 fullt forsikret om dette, at han som har begynt en god gjerning i dere, skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag,
7 likesom jeg bør mene dette om dere alle, fordi jeg har dere i hjertet både i mine lenker og ved evangeliets forsvar og stadfestelse, da dere alle er delaktige med meg i nåden.
8 For Gud er mitt vitne på hvor mye jeg lengter etter dere alle i Jesu Kristi inderlige kjærlighet.
9 Og jeg ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik i kunnskap og all innsikt,
10 for at dere kan prøve hva som er rett, for at dere må være rene og uten anstøt inntil Kristi dag,
11 fylt med rettferdighets frukter, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.
12 Men jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som er skjedd med meg snarere har tjent til evangeliets fremme,
13 så det i hele borgen og for alle de øvrige er blitt åpenbart at mine lenker er for Kristi skyld.
14 Og de fleste av brødrene i Herren har ved mine bånd fått mot og er blitt dess mer dristige til å tale Ordet uten frykt.
15 Noen forkynner vel også Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men noen likevel også av velvilje.
16 De som søker trette, forkynner ikke Kristus med noen ren hensikt, men i den tanke å føye trengsel til mine lenker.
17 Men disse som drives av kjærlighet, gjør det fordi de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet.
18 Hva så? Kristus forkynnes likevel på enhver måte, enten det nå er i hykleri eller i sannhet. Og det gleder jeg meg over, ja, jeg vil også fortsatt glede meg.
19 For jeg vet at alt dette skal bli til min redning ved deres bønn og Jesu Kristi Ånds hjelp,
20 etter min lengsel og mitt håp, for at jeg ikke skal komme til skamme i noe, men at Kristus skal med all frimodighet, som alltid, så også nå bli forherliget i mitt legeme, det være ved liv eller ved død.
21 For for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning.
22 Men dersom det å leve i kjøttet er meg til frukt for min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge.
23 For jeg trenges fra begge sider, ettersom jeg har lyst til å vandre herfra og være med Kristus, for dette er så mye bedre,
24 men å forbli i kjøttet er mer nødvendig for deres skyld.
25 Og forvisset om dette, vet jeg at jeg skal bli i live og bli hos dere alle til deres framgang og glede i troen,
26 for at deres ros kan bli rik i Kristus Jesus ved meg, når jeg atter kommer til dere.
27 La bare deres oppførsel være Kristi evangelium verdig, for at jeg, enten jeg kommer og ser dere eller er borte, kan høre om dere, at dere står faste i én Ånd og strider med meg av én sjel for evangeliets tro
28 og ikke lar dere i noen ting forferdes av motstanderne, hvilket er for dem et tegn på undergang, men for dere på frelse, og det fra Gud.
29 For det er gitt dere for Kristi skyld ikke bare å tro på ham, men også å lide for hans skyld,
30 idet dere har den samme kamp som dere har sett hos meg og nå hører om meg.


KAPITTEL 2

1 Dersom der da er noen formaning i Kristus, dersom der er noen kjærlighetens oppmuntring, dersom der er noen Åndens fellesskap, dersom der er noen inderlig kjærlighet og barmhjertighet,
2 da gjør min glede fullkommen så dere mener det samme, har den samme kjærlighet, er i én akkord, av ett sinn.
3 Gjør ikke noe av lyst til trette eller tom ære, men akt i ydmykhet hverandre høyere enn dere selv
4 og se ikke enhver til sine egne interesser, men enhver også til andres interesser!
5 La det samme sinnelag være i dere, som var i Kristus Jesus,
6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,
7 men fornedret seg selv idet han tok på seg en tjeners skikkelse, ble mennesker lik
8 og fantes i skikkelse som et menneske; han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korset død.
9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham et navn som er over alle navn,
10 for at i Jesu navn hvert kne skal bøye seg, deres i himmelen og på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
12 Derfor, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse ikke bare som når jeg var til stede, men nå mye mer når jeg er borte - med frykt og beven!
13 For Gud er den som virker i dere både å ville og utrette etter sitt velbehag.
14 Gjør alle ting uten knurr og tvil,
15 for at dere kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblant en vantro og pervers generasjon, blant hvilke dere skinner som lys i verden,
16 idet dere holder fast ved Livets Ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke har løpt forgjeves, ei heller arbeidet forgjeves!
17 Men om jeg og blir ofret under deres tros ofring og tjeneste, da gleder jeg meg og gleder meg med dere alle.
18 Men gled også dere dere over det samme, og gled dere med meg!
19 Men jeg håper i den Herre Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan bli vel til mote ved å få vite hvordan det går med dere.
20 For jeg har ingen likesinnet som så oppriktig vil bære omsorg for dere;
21 for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til.
22 Men hans prøvede troskap kjenner dere, at likesom en sønn tjener sin far, slik har han tjent med meg for evangeliet.
23 Ham håper jeg da å sende straks, så snart jeg ser utgangen på min sak.
24 Men jeg har den tillit i Herren at jeg også selv snart skal komme.
25 Men jeg har ment at det var nødvendig å sende Epafroditus til dere, min broder og medarbeider og medstrider, men deres sendebud og tjener til å avhjelpe mitt behov,
26 ettersom han lengter etter dere alle og var alvorlig bekymret fordi dere hadde hørt at han var syk.
27 Og han var syk og døden nær; men Gud forbarmet seg over ham, dog ikke bare over ham, men også over meg, for at jeg ikke skulle ha sorg oppå sorg.
28 Derfor har jeg sendt ham desto snarere, for at dere kan gledes når dere ser ham igjen, og jeg være mindre sorgfull.
29 Motta ham derfor i Herren med all glede, og hold slike som han i ære!
30 For for Kristi gjernings skyld kom han døden nær, idet han ikke aktet sitt liv for å erstatte savnet av dere i denne tjenesten for meg.

KAPITTEL 3

1 Forøvrig, mine brødre, gled dere i Herren! Å skrive det samme til dere er ikke vanskelig for meg, men gjør at dere blir sterkere.
2 Se hundene, se de onde arbeiderne, se sønderskjærelsen!
3 For vi er omskjærelsen, vi som tjener Gud i Ånden og roser oss i Kristus Jesus og ikke stoler på vårt kjøtt,
4 selv om også jeg har det jeg kunne stole på, også i kjøtt. Dersom en annen syns han kan stole på kjøtt, da jeg meget mer,
5 jeg som er omskåret på den åttende dagen, av Israels slekt, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, en fariseer ifølge loven,
6 i nidkjærhet en forfølger av forsamlingen, etter lovens rettferdighet ustraffelig.
7 Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap.
8 Ja, jeg akter også i sannhet alt for tap mot ypperligheten av kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. For hans skyld har jeg tapt alt og akter det for å være møkk, for at jeg kan vinne Kristus
9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den av loven, men den som kommer ved Kristi tro, rettferdigheten av Gud gjennom troen,
10 for at jeg kan kjenne ham og hans oppstandelses kraft og hans lidelsers samfunn, idet jeg blir likedannet med hans død,
11 om jeg likevel kunne nå fram til de dødes oppstandelse.
12 Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager etter det for å gripe det, ettersom jeg er grepet av Kristus Jesus.
13 Brødre! Jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det.
14 Men ett gjør jeg: Idet jeg glemmer det som ligger bak, strekker jeg meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som hører til Guds kall ovenfra i Kristus Jesus.
15 La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinnelag! Og er dere i noe stykke annerledes sinnet, da skal Gud også åpenbare dere dette.
16 La oss bare, så langt vi er kommet, vandre etter den samme rettesnor, mene det samme!**(x)
17 Bli mine etterliknere, brødre, og akt på dem som vandrer slik som dere har oss til eksempel!
18 For mange vandrer slik at de er fiender av Kristi kors. Disse har jeg ofte fortalt dere om, og ennå sier jeg det med tårer.
19 Deres ende er fordervelse, deres gud er magen, og deres ære er i deres skam - de som trakter etter de jordiske ting.
20 For vårt borgerskap er i himlene, hvorfra vi og venter som frelser den Herre Jesus Kristus,
21 som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme til å bli likedannet med hans herlighets-legeme etter den kraft som han også kan underlegge seg alle ting ved.


KAPITTEL 4

1 Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, dere som er min glede og krone. Stå på den måten faste i Herren, dere elskede!
2 Euodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å være enige i Herren.
3 Ja, jeg ber også deg, min rettsindige medbroder: Ta deg av dem! For de har kjempet med meg i evangeliet sammen med Klemens og mine øvrige medarbeidere, som har sine navn skrevet i Livets Bok.
4 Gled dere i Herren alltid! Igjen sier jeg: Gled dere!
5 La deres mildhet bli kjent for alle mennesker! Herrens (komme) er nær.
6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer fremføres for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse!
7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
8 For øvrig, brødre: Hva som helst som er sant, det som er ærbart, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verdt å elske, det som tales vel om, enhver dyd og alt som er rosverdig, tenk på disse ting!
9 Også det dere har lært og tatt imot, hørt og sett hos meg, gjør dette! Og fredens Gud skal være med dere.
10 Men jeg har frydet meg høyt i Herren over at dere nå nok en gang har opplivet deres omsorg for meg - noe dere og tidligere tenkte på, men ikke hadde anledning til.
11 Dette sier jeg ikke fordi jeg mangler noe, for jeg har lært meg å nøye meg med det jeg har.
12 Jeg vet hvordan det er å fornedres, jeg vet også hvordan det er å ha overflod; i alt og i alle ting er jeg vel erfaren, både i å være mett og å hungre, både i å ha overflod og å mangle.
13 Alt makter jeg i Kristus**(f) som styrker meg!
14 Likevel har dere gjort vel i å ta del i min trengsel.
15 Men også dere filippere, dere vet at ved evangeliets begynnelse, da jeg drog fra Makedonia, har ingen forsamling hatt regnskap med meg over gitt og mottatt, bortsett fra dere alene.
16 For også i Tessalonika sendte dere meg både en og to ganger det jeg behøvde.
17 Ikke at jeg trakter etter gaven, men jeg trakter etter den frukt som blir overmåte stor til deres fordel.
18 Nå har jeg fått alt og har overflod; jeg har fullt opp, etter at jeg av Epafroditus har mottatt deres gave, en velduft, et tekkelig offer, velbehagelig for Gud.
19 Men min Gud skal fullt ut gi dere alt som dere behøver, etter sine rikdommer i herlighet, i Kristus Jesus.
20 Men vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.
21 Hils enhver hellig i Kristus Jesus!
22 De brødre som er hos meg, hilser dere. Alle hellige hilser dere, men mest de av keiserens hus.
23 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle!**(f) Amen.**(x)

Brevet til filipperne ble skrevet fra Rom, gjennom Epafroditus.