fredag 23. januar 2015

Paulus brev til efeserne - Lodes versjon

Dette skriftet fra Bibelen har jeg hentet fra den gamle bibelen som ble trykket i Norge på 1800 tallet, på Det britiske og utenlanske bibelselskabs bekostning.
Jeg har modernisert teksten, men samtidig forsøkt å bevare kontakten med den opprinnelige danske teksten. Det kan derfor forekomme en del uvanlige ord, uttrykk og setninger. Mitt hovedpoeng er å formidle disse gamle biblenes budskap til vår tids lesere, slik at de kan få del i de fasetter og varianter som den hellige skrift presenterer i de eldre oversettelsene. Textus Receptus er den greske teksten som benyttes. Jeg har benyttet * for å markere der det er viktige forskjeller fra den tekst som er brukt i Det norske bibelselskapets greske tekst.
Arbeidet er ikke ferdig, så dette er kun et utkast. All kopiering er forbudt, alle rettigheter tilhører John Kjetil Lode.


APOSTELEN PAULUS' BREV TIL EFESERNE


       KAPITTEL 1

 1  (Fra) Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus:
 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
 3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i de himmelske (steder) i Kristus,
 4 likesom han har utvalgt oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skal være hellige og ustraffelige for hans åsyn i kjærlighet,
 5 idet han forut har bestemt oss til sønnlig utkårelse hos seg ved Jesus Kristus, etter sin viljes velbehag,
 6 sin herlige nåde til pris, ved hvilken han har benådet oss i den elskede,
 7 i hvem vi ved hans blod har forløsning, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom,
 8 som han i rikt mål har tildelt oss i all visdom og forstand,
 9 idet han har kunngjort oss sin viljes hemmelighet etter sin velbehagelige beslutning, som han forut fattet hos seg selv
 10 med hensyn til en husholdning i tidenes fylde, igjen å samle alt i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden, i ham,
 11 i hvem vi også har fått en arv, forut bestemt etter hans beslutning, som virker alt etter sin viljes råd,
 12 for at vi skal være hans herlighet til pris, vi som forut har håpet på Kristus,
 13 i hvem også dere er etter å ha hørt sannhets Ord, deres frelses evangelium, i hvem dere også, da dere trodde, er blitt beseglet med løftets Hellige Ånd,
 14 som er et pant på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. 
 15 Derfor holder heller ikke jeg opp med, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige,
 16 å takke for dere, idet jeg kommer dere i hu i mine bønner,
 17 for at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskapen om ham,
 18 la deres forstands øyne bli opplyste, slik at dere kan kjenne hvilket håp det er han har kalt dere til, og hva hans arvs herlige rikdom er blant de hellige,
 19 og hvordan hans makts overveldende storhet er over oss som tror, ifølge hans veldige krafts virksomhet,
 20 som han utøvde i Kristus, da han oppreiste ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himlene,
 21 langt over alt fyrstedømme, makt, herredømme og alle navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,
 22 og la alt under hans føtter; og ham satte han til hode over alle ting for forsamlingen,
 23 som er hans legeme, fylden av ham som oppfyller alt i alle. 


       KAPITTEL 2

 1 Også dere gjorde han levende, da dere var døde i deres overtredelser og synder,
 2 i hvilke dere tidligere vandret på denne verdens vis, etter den fyrste som har makt i luften, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.
 3 Blant dem vandret også vi alle tidligere i vårt kjøtts begjær, idet vi gjorde kjøttets og tankenes vilje, og var av naturen vredens barn, likesom de andre.
 4 Men Gud, som er rik på barmhjertighet, har gjennom sin store kjærlighet som han elsket oss med,
 5 gjort oss, da vi ennå var døde i våre overtredelser, levende med Kristus - av nåde er dere frelst -
 6 og med ham oppreist oss og satt oss i himmelen i Kristus Jesus,
 7 for at han i kommende tider kan vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
 8 For av nåde er dere frelst ved troen, og det ikke av dere selv, det er Guds gave;
 9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.
 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har beredt for at vi skulle vandre i dem.
 11 Husk derfor på, at dere som før var hedninger etter kjøttet og ble kalt forhud av den såkalte omskjærelse, den i kjøttet, som skjer med hånden,
 12 at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for løftets pakter, uten håp og uten Gud i verden;
 13 men i Kristus Jesus er nå dere, som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.
 14 For han er vår fred, han som gjorde ett av begge og brøt ned adskillelsens mellomvegg, fiendskapet,
 15 da han ved sitt kjøtt avskaffet budenes lov med dens befalinger, for at han i seg selv kunne skape de to til ett nytt menneske, idet han stiftet fred,
 16 og forliker dem begge med Gud i ett legeme ved korset, da han på det slo fiendskapet ihjel.
 17 Og han kom og forkynte i evangeliet fred for dere som var langt borte, og for dem som var nær.
 18 For ved ham har vi begge adgang i én Ånd til Faderen.
 19 Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men de helliges medborgere og Guds husfolk,
 20 bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, idet Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen,
 21 i hvem hele bygningen blir sammenføyd og vokser til et hellig tempel i Herren,
 22 i hvem også dere blir med-oppbygd til en Guds bolig i Ånden.


      KAPITTEL 3

 1 For denne saks skyld er jeg, Paulus, Kristi Jesu bundne for dere hedninger,    
2 såfremt dere har hørt om den Guds nådes husholdning som er gitt meg til dere,
 3 at han ved åpenbaring har kunngjort meg den hemmelighet som jeg allerede kort har skrevet om,
 4 hvorav dere, når dere leser det, kan forstå min innsikt i Kristi hemmelighet,
 5 som i tidligere tider ikke var kunngjort for menneskebarna slik som den nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter, ved Ånden,
 6 at hedningene er i Kristus medarvinger og hører med til legemet og er delaktige i hans løfte ved evangeliet,
 7 som jeg har blitt en tjener for etter Guds nådes gave som er gitt meg etter hans makts virksomhet.
 8 Meg, den ringeste av alle hellige, er denne nåde gitt: Å forkynne for hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom
 9 og opplyse alle om hvordan husholdningen er angående den hemmelighet som fra verdens begynnelse har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus**(x),
 10 for at Guds mangfoldige visdom skulle nå ved forsamlingen blir kunngjort for fyrstedømmene og maktene i himmelske (steder),
 11 etter en evig beslutning, som han har fullbyrdet ved Kristus Jesus, vår Herre,
 12 i hvem vi har frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.
 13 Derfor ber jeg dere om ikke å miste motet på grunn av mine trengsler for dere. De er deres ære.
 14 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi**(x) Far,
 15 fra hvem hele familien i himlene og på jorden får navn,
 16 for at han etter sin herligets rikdom skal gi dere å styrkes med kraft ved sin Ånd i det indre mennesket,
 17 for at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,
 18 for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, kan makte å begripe med alle de hellige hva bredden og lengden og dybden og høyden er,
 19 og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
 20 Men han som er mektig til å gjøre alt, langt rikere enn hva vi ber eller forstår, etter den kraft som virker kraftig i oss,
 21 ham være ære i forsamlingen ved Jesus Kristus gjennom alle generasjoner i all evighet! Amen.


       KAPITTEL 4

  1 Jeg formaner dere derfor, jeg som er bundet i Herren, at dere skal vandre slik det er verdig det kall som dere er kalt med,
 2 med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så dere tåler hverandre i kjærlighet,
 3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd.
 4 Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere og er kalt til ett håp i deres kall,
 5 én Herre, én tro, én dåp,
 6 én Gud og alles Far, som er over dere alle, gjennom dere alle og i dere alle.
 7 Men nåden er gitt enhver av oss etter Kristi gaves mål.
 8 Derfor sier Skriften: "Han for opp i det høye, tok fangenskapet til fange og gav menneskene gaver."
 9 Men dette: "Han for opp" - hva er det uten at han også først for ned til jordens lavere deler?
 10 Den som for ned er den samme som for opp, langt over alle himler for å fylle alt.
 11 Og han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,
 12 til de helliges fullkommen-gjøring til tjenestens gjerning, til Kristi legemes oppbyggelse,
 13 inntil vi alle når fram til enhet i troen og kunnskapen om Guds Sønn, til en fullmoden mann, til aldersmålet for Kristi fylde,
 14 for at vi ikke lenger skal være barn og la oss omtumle og kaste omkring av enhver lærdoms vind ved mennesker list, ved kløkt i  villfarelsens listige knep,
 15 men, sannheten tro i kjærlighet, på alle måter vokse opp til ham som er hodet, til Kristus,
 16 av hvem hele legemet blir sammenføyd og forenet ved all den forbindelse som innbyrdes hjelp gir i forhold til et hvert lems tilmålte virksomhet, og vokser legemets vekst til sin oppbyggelse i kjærlighet.
 17 Dette sier jeg da og vitner i Herren, at dere ikke mer skal vandre som de andre hedningene vandrer i sitt sinns tomhet,
 18 formørket i forstanden, fremmedgjort for Guds liv på grunn av den uvitenhet som er i dem gjennom deres hjertes forherdelse,
 19 idet de er blitt følelsesløse og har hengitt seg til tøylesløshet, all slags urenhet i havesyke.
 20 Men dere har ikke lært Kristus å kjenne slik,
 21 dersom dere da har hørt om ham og er opplært i ham slik som sannhet er i Jesus,
 22 at dere, når det gjelder deres tidligere ferd, skal avlegge det gamle mennesket, som forderves ved de forførende lyster.
 23 Men bli fornyet i deres sinns ånd
 24 og ikle dere det nye mennesket, som er skapt i samsvar med Gud, i sannhetens rettferdighet og hellighet.
 25 Legg derfor av løgnen og tal sannhet, enhver med sin neste, ettersom vi er hverandres lemmer!
 26 Bli sinte, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede!
 27 Gi heller ikke djevelen rom!
 28 Den som stjal skal ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med hendene, for at han kan ha noe å gi til den som trenger det!
 29 La ikke ett råttent ord gå ut fra deres munn, men slik tale som er god til nødvendig oppbyggelse, for at den kan bringe nåde til dem som hører på det,
 30 og bedrøv ikke Guds Hellige Ånd, med hvilken dere er beseglet til forløsningens dag!
 31 All bitterhet, hissighet, vrede, skrik og spott må være langt fra dere, sammen med all ondskap!
 32 Men vær velvillige mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, likesom og Gud har tilgitt dere i Kristus!


      KAPITTEL 5

 1 Vær derfor Guds etterliknere, som elskede barn,
 2 og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et slaktoffer, til en velbehagelig duft for Gud!
 3 Men hor og all urenhet eller griskhet skal ikke engang nevnes iblant dere, som det sømmer seg for de hellige,
 4 og heller ikke skamløs ferd, dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig, men heller takksigelse!
 5 For dette vet dere, at ingen som lever i hor, er uren eller havesyk, og altså er en avgudsdyrker, har noen arv i Kristi og Guds Rike.
 6 La ingen forføre dere med tomme ord! For på grunn av slikt kommer Guds vrede over vantroens barn.
 7 Vær derfor ikke delaktige med dem!
 8 For dere var tidligere i mørket, men nå er dere et lys i Herren. Vandre som lysets barn -
 9 for Åndens**(f) frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet -
 10 så dere prøver hva som er velbehagelig for Herren!
 11 Og ha ikke samfunn med mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller.
 12 For det som de driver med i hemmelighet, er det en skam bare å nevne.
 13 Men alt det som avløres blir åpenbart av lyset. For alt det som synliggjør, er lys. 
 14 Derfor sier Han: "Våkn opp du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg!"
 15 Se derfor til hvordan dere kan vandre på en nøyaktig måte, ikke som uvise, men som vise,
 16 og kjøp tiden, for dagene er onde!
 17 Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!
 18 Og drikk dere ikke drukne av vin, det fører til ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,
 19 og tal til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser, og syng og lag melodi for Herren i deres hjerter,
 20 og takk alltid Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, 
 21 og vær hverandre underdanige i Guds frykt!
 22 Dere kvinner! Vær deres egne menn underdanige, som for Herren!
 23 For mannen er kvinnens hode likesom og Kristus er forsamlingens hode, og han er sitt legemes frelser.
 24 Men likesom forsamlingen er Kristus underdanig, slik skal og kvinnene være sine egne menn underdanige i alle ting.
 25 Dere menn! Elsk deres hustruer, likesom og Kristus elsket forsamlingen og gav seg selv for den,
 26 for at han kunne helliggjøre den da han renset den ved vannbadet ved et Ord,
 27 for at han kunne stille forsamlingen fram for seg i ære, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men hellig og ulastelig!
 28 Således er også mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne kropper; den som elsker sin hustru, elsker seg selv.
 29 For ingen har noen gang hatet sitt eget kjøtt, men enhver nærer og varmer det, likesom Herren gjør med forsamlingen.
 30 For vi er hans legemes lemmer, av hans kjøtt og av hans ben**(x).
 31 Derfor skal mannen forlate sin far og mor og bli fastklebet til sin hustru, og de to skal være ett kjøtt.
 32 Denne hemmelighet er stor; men jeg taler om Kristus og om forsamlingen.
 33 Men også dere skal, hver enkelt, elske sin hustru som seg selv; men hustruen skal ha ærefrykt for mannen!

       KAPITTEL 6

 1 Dere barn! Adlyd deres foreldre i Herren, for dette er rett!
 2 Ær din far og din mor - dette er det første budet med ett løfte  
 3 - for at det må gå deg vel, og du må lenge leve på jorden!
 4 Og dere fedre! Vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem i Herrens disiplin og formaning!
 5 Dere tjenere! Adlyd deres herrer etter kjøttet med frykt og beven i deres hjerters oppriktighet, som Kristus,
 6 ikke med øyentjeneste, som de som vil behage mennesker, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet
 7 og med velvillighet tjener Herren og ikke mennesker,
 8 siden dere vet at det gode enhver gjør, det skal gjengjeldes ham av Herren, enten han er slave eller fri!
 9 Og dere herrer! Gjør det samme mot dem og la trussel fare, da dere vet at også deres Herre er i himlene, og der er ikke persons anseelse hos ham!
 10 For øvrig, mine brødre**(x): Bli sterke i Herren og i kraften av hans styrke!
 11 Kle på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens bedrageri-metoder.
 12 For vi har ikke en brytekamp mot kjøtt og blod, men mot fyrstedømmer, mot makter, mot verdensherrene som hersker i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, slik at dere kan være i stand til å utøve (aktiv) motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha utført alt!
 14 Stå da ombundet om deres lender med sannhet og iført rettferdighetens brynje
 15 og ha skodd føttene med den beredskap som fredens evangelium gir,
 16 idet dere i tillegg til alt dette griper troens skjold, med hvilket dere skal kunne slukke alle den Ondes brennende piler,
 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord,
 18 idet dere til enhver tid ber i ånden med enhver bønn og begjæring, og er årvåkne i dette med all standhaftighet og bønn for alle de hellige,
 19 også for meg, at min munn må opplates, og Ordet bli gitt meg til å gjøre kjent med frimodighet evangeliets hemmelighet -
 20 for denne er jeg et sendebud i lenker. Måtte jeg tale om den med frimodighet, slik jeg bør tale!
 21 Men for at også dere skal kjenne til min tilstand, hvordan det går med meg, skal Tykikus, den elskede bror og tjener i Herren, fortelle dere alt;
 22 jeg har nettopp sendt ham til dere for at dere skulle få vite hvordan det står til hos oss, og for at han skal trøste deres hjerter.
 23 Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!
 24 Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet! Amen**(x).
    
Brevet til efeserne ble 
skrevet fra Rom, gjennom 
Tykikus.